Sherlock Holmes: De Agra-Schat

Sherlock Holmes: De Agra-Schat
[The Sign of the Four]

By

0
(0 Reviews)
Sherlock Holmes: De Agra-Schat by Arthur Conan Doyle

Published:

1890

Pages:

136

Downloads:

4,538

Share This

Sherlock Holmes: De Agra-Schat
[The Sign of the Four]

By

0
(0 Reviews)

Book Excerpt

aan uw oudsten broeder heeft toebehoord, die het van uwen vader geërfd heeft."

»Dat leidt gij zeker af van de H. W. op de kast?"

»Zeer juist. De W. doet uw eigen naam veronderstellen. De datum van het horloge klimt op tot omstreeks voor vijftig jaren terug, en de initialen zijn even oud als het horloge zelve. Kostbaarheden gaan gewoonlijk op den oudsten zoon over, en hij draagt in den regel denzelfden naam als de vader. Uw vader is, indien ik mij goed herinner, reeds verscheiden jaren overleden. Dientengevolge is het horloge in handen gekomen van uw oudsten broeder."

»Zooverre zijt gij juist," zeide ik, »weet gij nog meer?"

»Hij was een man van zeer ongestadige en zorgelooze levenswijze. Hij had eens goede vooruitzichten, maar hij verschopte zijn geluk; leefde gedurende eenigen tijd in armoede, met korte tusschenpoozen van voorspoed, en nadat hij eindelijk aan den drank verslaafd was geraakt, stierf hij. Dat is al wat ik kan afleiden."

Ik

More books by Arthur Conan Doyle

(view all)